Köszöntjük a csemöi óvoda internetes oldalain!

R.O.P. Európai óvoda

ROP-2.3.1.-2004-06-0024/35

 

Összefoglaló a projektről

A projekt célkitűzései

A pályázat elkészítésekor az alábbi célokat tűzte ki:

Az óvodás korú gyermekek nevelési feltételeinek biztosítása és javítása, az óvodai férőhelyek számának növelése.
A községünkben és környezetünkben élő hátrányos helyzetű családok és a romák segítése. A sajátos nevelési igényű gyermekek felkészítése az általános iskolára. A roma szegregáció megelőzése, felzárkózásuk feltételeinek a megteremtése.
Projektünk fent megfogalmazott céljai teljes mértékben igazodnak a ROP 2004-es kiírásának célkitűzéseihez és programjához. A legfontosabb célkitűzés a hátrányos helyzetű célcsoportok esélyegyenlőségének javítása az elhelyezés körülményeinek és feltételeinek javításával.
A projekt céljaihoz kapcsolódó közvetlen és közvetett környezeti fenntarthatósági célok:
·                          A környezeti követelmények elfogadása és megtartása
·                          Az emberi szükségletek kielégítése és a környezet állapota közötti egyensúly biztosítása
·                          A természeti erőforrások fenntartható használata
·                          A meglévő értékek védelme és megőrzése
·                          A helyi közösségünk hosszú távon egészséges környezetének biztosítása
 
A projektünk célcsoportjai
 
A projekt célcsoportjainak meghatározásánál a kiindulási pont az volt, hogy személy szerint mindenki érintett a településen és környezetében, akiknek gyermekeit jelenleg, vagy a jövőben óvodai ellátásban kell részesíteni. Az érintett lakosságon belül mindenképpen szükséges bizonyos szükségleti, életkori és helyzeti jellemzők alapján az egyes csoportok szegmentálása és elhatárolása.
A projektünk célcsoportjai a korosztályi bontásban a következők:
0-3 éves gyermek korosztály
3-7 éves, óvodás korú gyermek korosztály
A hátrányosság helyzetét tekintve:
a roma gyermekek
a sajátos nevelési igényű gyermekek
a hátrányos helyzetű családokban nevelkedő gyermekek
A nevelő családokat tekintve:
az óvodáskorú kisgyermekes családok
az óvodáskorú kisgyermekes roma családok
Speciális helyzetből eredő csoport:
kistanyás térségekből 4 irányból, több km-ről naponta bejáró gyermekek.
 
A projekt célcsoportjainak szükségletei és a célcsoportokhoz kapcsolódó problémák.
A közel 1000 (0-14 éves) gyermek 2/3 része is tanyákról jár a sokszor 15 km-re lévő központi iskolába és óvodába.
A célcsoportokra jellemzõ statisztikai adatok a pályzat évében:
A lakosság száma 4290 fő, a roma lakosság száma 350 fő (8%).
A családok száma 1310.
A gyermeküket egyedül nevelő szülők száma: 377
Gyermekek száma: 1109
Életkor szerinti megoszlásuk:
0-3 éves: 239
3-5 éves: 173 (óvodás: 119)
5-7 éves 187 (óvodás: 61)
7-16 éves: 681
Roma gyermekek száma: 147
Óvodás roma gyermekek száma: 28
Sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma: 36
Óvodás gyermekek száma összesen: 180
Az óvoda alapító okirat szerinti létszáma: 150
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő
óvodáskor korú gyermeket nevelő családok száma: 112
óvodáskorú gyermekek száma: 137
 
A 70-es években épült a 75 férőhelyes óvoda, 1977-ben pedig a 250 férőhelyes iskola. 2004-re a gyermeklétszám – az országos átlagtól eltérően – több mint a duplájára emelkedett. A 2004-es állapot szerintii 100 %-ot jóval meghaladó kihasználtság mellett a zsúfoltság időnként elviselhetetlen volt. Ez jelenleg egy kényszer megoldást eredményezett, mivel két különálló épületben vannak elhelyezve a gyerekek, és egymástól elválasztva kellett a nevelőmunkát folytatni.  Ugyancsak megoldandó probléma volt a speciális helyzetből eredően az, hogy a gyermekek 60-70%-a naponta a tanyás területekről, 10-20 km-es távolságból, 4 különböző irányból járnak be az óvodába. Ennek okán meg kell oldani a gyermekek ellátását, foglalkoztatását 5 órától este 19 óráig.
A roma gyermekek alacsony arányszáma jellemző az óvodában a lakossági arányhoz képest. Az óvodába járatott roma gyermekek arányszámát meg kell növelni az elhelyezés, a nevelési feltételek szegregáció mentes és azt megelőző megoldásával. A két fenti kulcsprobléma megoldására a projektünk segítségével egy újszerû, innovatív, példamutató megoldást alakítunk ki. Korszerűtlen épület, gépészetileg elavult közművek és épület-villamossági berendezések, amelyeket a szabványoknak és a környezeti fenntarthatósági céloknak megfelelően fel kellett újítani. Energiapazarló fűtési rendszer, rossz nyílászárók, amelyeket a szabványoknak és a környezeti fenntarthatósági céloknak megfelelõen szintén fel kellett újítani. A magas energia költséget csökkenteni kellett.
A megvalósult prokjekt
Foglalkoztató egységek: A korábban meglévő 4 db szabályos csoportszoba megtartása mellett az épület teljes rekonstrukciójával további 3 db új csoportszoba és egy korszerű felszereltségű tornaszoba kialakítása történt meg bővítébsel és emeletráépítéssel.A gyermek öltözők és WC-k részben a meglévő építmény rekonstrukciójaként, részben a bővítésben újonnan jönnek létre, minden csoport számára elkülönítetten (8-8 db). A földszinti rekonstrukcióval szülői WC is biztosítva van.
Igazgatási egység: A bővítés révén az óvodavezetői, vezető-helyettesi és gazdaságvezetői iroda, továbbá nevelőtestületi szoba és dohányzó is létesült.
Egészségügyi és szociális helyiség: A rekonstrukcióban orvosi szoba és elkülönítő, a bővítésben személyzeti öltöző, mosdó kialakítása is megtörtént.
Sport és szabadidő egység: Az új tornaszoba a kapcsolódó szertárral, valamint a speciális készségfejlesző csoportszoba jó lehetőséget ad a gyermekek belső téri sportolásához. Az óvoda telkének és környezetének teljes körű rendezését követően teljes értékű játszóudvar épült ki, korszerû játszóeszközökkal, udvari játékokkal.
Közösségi tér: A bõvítés miatt épülő bejárati tornác és lépcsőház ill. a rekonstrukció révén felszabaduló belső közlekedők teljes értékű használatot biztosítanak. A közlekedők kialakítása a fogyatékosok sajátos igényeit és figyelembe veszi.
Üzemeltetési egység: A karbantartás számára műhely és raktár épül a bővítésben.
Étkezés, étkeztetés: A helyben étkezéshez a magyar és EU-s közegészségügyi, élelmiszerhigiéniai követelményeknek megfelelő tálaló konyha létesült.
Üzemeltetés: Az egész épületben új épületgépészeti és villamossági hálózat épült ki.
Általános jellemzõk:
     A gyermek létszám                  7x24 =       168fõ
     A személyzet létszáma                                 30fõ
     A fejlesztéssel létrejött óvoda hasznos területe:   1.245 m²
                  rekonstrukció                                    498 m²
                  bővítés                                               747 m²
      Az óvoda udvar területe:                          5.996 m²
                 játszóudvar                                     4.160 m²
                konyha és gyakorlókert                 1.836 m²
A projekt végrehajtása során tervezési és kivitelezési előírás volt a környezetbarát technológiák, eljárások alkalmazása. A környezet-tudatos magatartás ösztönzése érdekében a nevelési-program felülvizsgálatra és átdolgozásra került.
 
Esélyegyenlőségi szempontok érvényesülése
 
A projektünk tervezése kezdetén a partnerekkel közösen az esélyegyenlőség megvalósítása érdekében olyan célokat és elvárt eredményeket fogalmaztunk meg, amelyek a község hátrányos helyzetű társadalmi rétegére és csoportjaira, így különösen a nők,a roma kisebbséghez tartozók,a fogyatékkal élő, sajátos nevelési igényű gyermekek és a hátrányos helyzetű családok helyzetének javítását célozzák meg. A projekt tervezés során a következő tevékenységekkel biztosítottuk az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülését:
Felmértük az egyes célcsoportok sajátos helyzetét és igényeit, Forgatókönyv módszerrel előre jeleztük és felvázoltuk a tervezett projekt esélyegyenlőségre gyakorolt lehetséges hatásait, Meghatároztuk azokat a teendőket, amelyeket beépíthetünk a projektbe. Elvárásokat fogalmaztunk meg az építészeti-kiviteli tervezéshez. A költségeket a tervezők beépítették a költségvetésbe. 
A megvalósítás során:
A pályázó az egyéb partner szervezetek közreműködésével a helyi társadalom számára széles körű tájékoztatási lehetőséget és folyamatos konzultációkat biztosítunk a projekt előrehaladásáról, a kivitelezési munkálatokról, a közbeszerzés helyzetéről. 
Nyomon követés:
A pályázó önkormányzat és az óvoda együttes feladata az esélyegyenlőségre vonatkozó információk összegyűjtése és közreadása a projekt egészére nézve az indikátoroknak megfelelõen. A cél az, hogy pályázó, a szerződő hatóság és a helyi lakosság folyamatosan felmérhesse az elõrehaladást a tervekhez képest, és hogy nyomon követhetők legyenek a változások. 
Belső értékelés a projekt végén:
A projekt befejeztével a pályázó és az egyéb partnerek értékelik az esélyegyenlőségre vonatkozó célkitűzéseket és az eredményeket az elvárások alapján. Meg kell vizsgálni a projekt hatékonyságát és hatását, valamint a fenntarthatóságát az esélyegyenlőség szempontjából. 
Az esélyegyenlőség szempontjából fontos mozzanatok, amelyeket a pályázó partnerek kiemelnek és szem előtt tartanak:
- A projekt példaként szolgálhat más, környékbeli pályázók számára a helyes és követendő esélyegyenlőségi gyakorlat vonatkozásában,
- A projekt megvalósítása során kifejlesztett képességek, megszerzett tapasztalatok segítséget adhatnak a csemőieknek is más projektek megvalósításához, további támogatások megszerzéséhez.  A roma gyermekekkel óvodáztatásával kapcsolatban egyértelmű cél az óvodai roma gyermek létszám jelentős növelése. Ez gátat szab a szegregációnak, elősegíti az eredményes iskolai beilleszkedésüket. A környék női munkavállalói számára is segítség az, hogy valamennyi csemői kisgyermek óvodába járhat, így a nők munkavállalásának nincs akadálya.  Szándékaink és meggyőződésünk szerint a pályázatunk ESÉLYEGYENLÕSÉG SZEMPONTJÁBÓL POZITÍV projektként valósult meg.  
A környezeti fenntarthatóság szempontjai
A projektünk tervezése során nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a pályázati kiírásban vázolt mind az öt a fenntarthatósági célkitűzésnek megfeleljünk. A projekt tervezése során a környezeti fenntarthatóság érdekében a következőket tettük: 
1. A projekt megvalósulási helyén a pályázó partner szervezetek bevonásával a környezeti, társadalmi problémák megismerésére nyílt fórumot tartottunk arról, hogy a projektnek milyen környezeti fenntarthatósági vonatkozásai vannak?
2. A projektciklusok meghatározása során minden lépésnél elemeztük a projekthez kapcsolható fenntarthatósági elveket, mint szempontokat.
3. A vonatkozó fenntarthatósági elveket illesztettük a projekt céljaihoz.
4. A projekt végrehajtása során megvalósítható környezetbarát technológiák, eljárások alkalmazását – mint követelményt - előírtuk a tervezők és kivitelezők felé.
5. A projekt végrehajtása során a környezet-tudatos magatartás ösztönzése érdekében vállalt feladatok leírása. A tudatos tervezési munka eredményeképpen a megvalósuló projektünkben kiemelkedően fontos szerepet kaptak a környezeti fenntarthatóságot biztosító elemek, ezek: 
1. Korszerű, energiatakarékos és a levegőt kevésbé szennyező fűtési rendszer kialakítása
2. Hatékony szigeteléstechnikai eszközök alkalmazása az alacsonyabb energia-felhasználás érdekében
3. A teljes körű, biztonságos szennyvízelvezetés megoldása
4. Zaj és porvédő élő sövény megoldással az udvar elkerítése, elhatárolása
5. Környezet kímélő építőipari technológia előírása a tervezők és kivitelezők részére
6. A környezet-tudatos nevelés elemeit és módszereit az intézmény pedagógia-nevelési programjában felül kell vizsgálni és ha az hiányos vagy kevés, akkor azt ki kell egészíteni. A megvalósulást követően a következő környezeti fenntarthatósági célkitűzéseknek felel meg a projektünk:
I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása
II.  Az emberi szükségletek kielégítése és a környezet állapota közötti egyensúly biztosítása
III. A természeti erőforrások fenntartható használata
IV.  A meglévő értékek védelme és megőrzése
V. A helyi közösségünk hosszú távon egészséges környezetének biztosítása. Összességében értékelve a törekvéseinket, vállaljuk és hisszük, hogy ez a humán erőforrás-fejlesztés jellegű projektünk a környezeti fenntarthatóságot ösztönző (pozitív) projektként valósult meg. Ez a projekt a megvalósulásával jelentõs eredmény a környezet védelme és a fenntartható fejlődés érdekében. 
KÉPEK A FELÚJÍTÁSRÓL